jeudi 1 janvier 2009

LA MANUO DIL DIABLO (NORMANDA RAPORTAJO)


En nordwesta Normandia jacas la regioneto Bray, ube la peizajo montras kretoza kolini kun multa riveri en agreabla ruro. Ma, ho ve ! la beleso dil peizajo ne impedas la stranja e mem diablatra fenomeni. Dum bela nokto dil yaro 1988, sioro Serge Kirian, Parisano naskinta en komono proxim Neufchâtel-en-Bray saveskis lo.
Ye ta nokto, il retrovenis de joyoza drinkadala kunsido kun amiki. Omna vilajani dormis. Sonis tri kloki che la klosh-turmo ed odoris ye lilaco. Il marchis quiete.
Subite, il havis l'impreso ke « persono » stacis dop ilu, kande il iris alonge la tombeyo. La luno, qua tamen brilis, ne posibligis a lu perceptar irgu. Il esis, malgre to, absolute certa ke ulu sequas il. Il marchis plu rapide kun palpitanta kordio dum ke il senteskis bruske glaciala koldeso. Timeskinte, il kuris. Komplete terorigita il parvenis a la gardenala portalo dil anciena domo di sua avino, ube il sejornis dum la vakanco. Il eniris quaze flecho en la habiteyo, klozis rapide l'eniro-pordo ed anhelante adosis su ad olu.
Kelka instanti pose, il audis klare la bruiso de skrachado sur la pordo, dum ke atakema bati frapis ol. Il perceptis anke rauka anheli simila ad olti di sovaja bestio.
La spozino di Serge e lua filii, qui dormis che la teretajo vekigis per la tumulto. Li venis e trovis la nokto-vagero komplete terorigita. Barbuliante, il explikis a sua spozino lua stranja aventuro. Evidente, ica ne kredis ilu ed opinionis ke lua spozulo drinkabis tro multe...
Ye la morga matino, la paro videskis la traco di nigra manuo sur la eniro-pordo, ye la extera latero, e cirkume on povis remarkar entaliuri qui semblis facesir da objekto pintoza. Lore, l'avino di Serge kruco-signizis su e deklaris ke oportas venigar sacerdoto.
Dum la sama dio, l'Ekleziano venis por explorar « la manuo dil diablo ». Dum duadek minuti, il dicis pregi marchante cirkum la konstrukturo ed aspersis ol per santa aquo. Pos la veno dil sacerdoto, ne plus eventis ulo nenormala.
Depos ta tempo Serge Kirlian kredas l'existo dil Diablo e precipue il ne plus drinkas alkoholo.
(Texto extraktita de libro « Mystères en Normandie » (Misterii en Normandia) da Jean-Paul Lefebvre-Filleau)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire