mercredi 25 août 2010

KELKE PRI LA IDO-RENKONTRO EN TÜBINGEN

xxx:::xxx

Me jus retrovenis, hiere, de la Ido-renkontro en Tübingen, Germania. Me ne intencas hike multe skribar pri ol, nur skisar kelka linei. On povas dicar ke ita renkontro esis sucesoza, quankam ne esis multanombra ne-Germani. La vetero dum la plu multa tempo esis sunoza e mem kelke tro varma. La urbo Tübingen ipsa esas splendida, nome dum la Mezepoko-fino ol esis tre richa borgezaral urbo. Dum la triadekyara milito (1618-1648) multa Germana urbi devastesis, ma ne Tübingen, olqua indulgesis. Plu tarde dum la duesma mondo-milito preske omna importanta Germana urbi destruktesis per bombardi, ma ne Tübingen pro ke ol esis universitatal urbo e la Federiti indulgis la universitatal urbi. Tale ica civito mantenis lua omna splendida heredajo arkitektural dil Mezepoko-fino e di la baroka tempo. Onu nur tre rare havas la posibleso vidar tala marveli en altra Germana urbi.
Me rividis samideano Robert Carnaghan, qua parolas tante bone Ido (ma il esis dum longa periodo linguala sekretario dil ULI) e me konoceskis Anvarzhon Jhurajev, nia Rusa-Estoniana samideano olim habitanta Tallin en Estonia e nun lojanta en Hispania ; il havas bela e klara pronunco, ma segun mea impreso, kun perceptebla Hispana achento*, quankam il asertas ne savar la Hispana e nule esforcar lernar ol, ecepte la bazala vorti.
Nia Germana samideani laboras tre zeloze ed invitis jurnalisti venar e raportar pri ica renkontro. Semblas ke li atraktis ne nur la jurnalisti dil jurnalaro e dil diversa informili ma anke kelka interesati qui partoprenis lia unesma lecioni pri Ido.
La problemo esas ke ni ne havas multa buletini por propozar e mem min multe libri... Regretinde, se ne esus tale ni povus agar multe plu efikive por nia komuna idiomo. Itarelate, on povas certe deplorar ke la ancien Idisti ne multe pensis pri preparar la futuro, ma anke ke li disipis vane sua tempo per diskutar senfine pri vana e ne-utila reformi di nia linguo. Nun, ni mustas rifacar omno ed itaque* nia tasko esas desfacila.
Dum kelka dii, ni havis la posibleso renkontrar altra Idisti di la tota mondo, inter li la tre savoza poligloto Don Gasper, ilqua esas probable un de la skarsega vera mondo-civitani. Ni povis parolar nia komuna idiomo e vivigar ol. Regretinde, nur lor ita renkontri ni havas la posibleso uzar l'Idolinguo singladie...

xxx:::xxx

vendredi 6 août 2010

KAD LA CIENCO-FIKTIVAJO ESAS POLITIKAL ?

xxx:::xxx

Teoriale, la cienco-fiktivajo esas ulo tote nenociva qua relatas ad ulo nereala, fiktiva. Ma pro ke lo desindulgema "politically correct" censuras omno tre strikte e punisas severe la homi qui aludas "tabu"-a temi, la kontestanti dil establisita ordino refujas en la cienco-fiktivajo e transmisas lia mesajo a ti qui povas komprenar lu per ica moyeno.
La televizional serio pri cienco-fiktivajo "Stargate" (dil Steli la Pordo), carelate esas tre danjeroza, nome ol atakas nedirete ed aludive ma kruelege la Hebrei per nomizar li kom "goa'uld"-i, t.e. reptera parasiti qui penetras homo qua divenas lia gasto e koaktesas obediar li sen povar reaktar. To quo pensigas ke le "goa'uld" indikas la Hebrei esas la fakto ke on aludas Antiqua Egiptia e lua Dei e ke le "goa'uld" volas kredigar ke li esas Dei (aludo ad ico ke la Hebrei nomizas su kom la elektita populo). Le "goa'uld" atakesas per omna kritiki qui anke direktesas dal antisemidi kontre la Hebrei (parasiti qui volas konquestar e dominacar la mondo, li ne esas kapabla inventar ulo ipsa ma spolias le altra, edc.) Me konjektas ke la Hebrei esas tro inteligenta por ne intelektir la mesajo, ma li preferas ne reaktar, nome nur poka homi ne-Hebrea esas sate inteligenta por kaptar ita terorinde antisemida mesajo, kontre ke se li (la Hebrei) reaktus la antisemidi igus tre sucesoza "Stargate" ed havus kulta serio televizional por apogar lia sentimenti ed idearo. Ico instigas me pensar ke existas multa altra temi cienco-fiktivajal di qui la mesajo esas celita e povas deskovresar nur da iniciiti.
Forsan, ica tekniko psikala esas olda quale la mondo (quale ni dicas en la Franca patuazo*) e multa anciena rakonti e miti kontenas veraji, sive politikala, sive sociala, sive esotera e spiritala, sive mem ciencala e teknikal (cf : le "vimana" deskriptita en la santa skriburi hinduista e qui pensigas pri le NIFO moderna). Ma oli deskovresas nur a ti qui esas apta komprenar ed intelektar oli.
Tamen, se me esus Hebreo me esforcus interdiktigar diskrete ma efikive la serio "Stargate", ja per refuzigar ol omnaloke ube ico esas posibla...

xxx:::xxx