lundi 15 novembre 2010

LA KATOLIKA EKLEZIO LIBERALA

<<<:::>>>

Tote hazarde, me saveskis pri l'existo di ca Eklezio per recevar revuo sendita gratuite dal ambasaderio di India al interesati pri India e lua kulturo. En ita jurnalo lekteblesis, ke konfero pri mortinta persono membro dil Teosofial movado eventabis en loko posedata da ta Eklezio. Me divenis kurioza e serchis sur la interreto. De ito aparis ke ica Eklezio esas tre tolerema relate la kredo di lua adepti ed aceptas eventuale, ma ne kom dogmato, l'ideo dil riinkarnaco. La liturgio esas olta dil katolika Eklezio Romana ante la koncilo Vatikano II, ma en la lokala idiomo e ne en la Latina. Hiere sundie, me iris a la kirko di ca Eklezio qua jacas diskrete en la mezo di Paris. Ibe esis forta proporciono de homi havanta Afrikana origino ed anke kelka personi de Indiana origino. Quale por omna mikra movadi, la homi semblis esar sincera ibe e la etoso esis plu kordiala kam en granda kirki. Me volas skribar nulo pri la liturgio qua esis decanta, ma sen la beleso dil integrista katoliki di Santa Nikolaos dil Kardoneto (ma iti laste dicita havas financala moyeni por havar bela kori ed apta orgeno-pleanti). Tamen tre plezis a me la prediko qua nule esis tedanta e senfina, quale kustumale dum la katolika mesi, oli esez olti da tradicionalisti o dal koncilo-partisani. Precipue tre plezis a me, ke la sacerdoto dicis ke la religiala fido esas konquesto di la religiano per lua personala spiritala laboro e ne nur la ago da Deo qua selektus certena personi e vovus le altra a la nekredemeso ed inferno. Existis anke prego por bona riinkarnaco. Me esas seduktita ma ne savas quon opinionar exakte, nam me ne plus esas tre yuna e me savas tro bone ke la aferi qui semblas dekomence esar marveloza, ofte kande onu konocas oli plu bone divenas pose tre deceptanta pro mala lateri quin onu ne quik vidabis o quin onu ne volabis perceptar. En la Franca patuazo* existas expresuro por ico : "La mariée était trop belle" (La yuna spozino esis tro bela). Segun la informi trovata che la interreto, ica Eklezio esis en la XVIIIma yarcento disidentajo dil Romana katolika Eklezio en Nederlando. Pose ol influesis dal Teosofiisti ed ico produktis skismo. Cetere pro ke ica Eklezio ne havas papo e klerikaro guidante olu per fera manuo, e ke ol esas liberala, nule esas astoniva ke eventez skismi. Ma pro ica libereso, vera spiritala vivo permanas, dum ke en funcionerala Eklezio la spiritala vivo petrigesas e cesas existar reale. Cetere, la fakto ke ita Eklezio havas bona relati kun la Teosofiisti (qui havas doktrino tre proxima al hinduismo) tre plezis a me. Nome, me preferabus esar hinduisto, qua esas vivanta ed atraktiva religio kun joyoza e gaya Dei, prefere kam Kristano, pro ke ica laste dicita religio esas tro austera e serioza sen esar plu vivanta o plu savoza. Ma onu ne selektas la geografiala loko ube onu naskas. Tamen, tale pozesas la problemo di la religio quan onu preferus praktikar. En nia Europana landi, precipue en west-Europa, on havas nur la posibleso irar a la katolika meso di Vatikan II, pro ke esas nula altra posibleso. Ja esas tre desfacila trovar tradicionalista parokii. Yes, ma lia doktrino esas tro severa e poke atraktiva sen irga indulgemeso por la homala feblesi. Mem, la sacerdoti postulas ofte de la simpla homi ke li havez vertui e kapablesi superhoma. Ne esas misterio ke kande sacerdoti qui havas bela ritui e ceremonii promisas tro facile la infernala flami poreterne a lia sorgati, ici ne esas tre entuziasmoza e divenas nekredanti. Iti qui esas partisani di Vatikan II esas mem plu mala, nam li ne havas bela ritui e kanti e li ofte mokas necelite lia sorgati. Li mem klare montras ke li ne egardas serioze la religio. Anke pro ico la homi divenas nekredanti, agnostiki ed ateisti. Tale mortas la Kristana religio e la Ocidentala civilizuro di qua ol esas l'anmo. Ma existas altra posiblesi. Se multa homi savus ke existas ulo quale la katolika Eklezio liberala, li certe divenus plu pronta restar religiala praktikanti. Ma la liberala e tolerema movadi esas skarsa ed esas tro multa danjeroza sekti... Fakte sen la revuo sendita dal ambasaderio di India, me savabus nulo pri ca katolikismo. Me ne povas anke predicar kad me divenos un de lua adepti.

<<<:::>>>

mercredi 3 novembre 2010

LA CHINIANI EN FRANCIA

:::<>:::

Hodie matine, me kompris la diala jurnalo FRANCE SOIR, qua pritraktas per du paginedi, la veno e la prezenteso dil Chiniani en Francia. Pro diversa motivi, mea hema lando tre atraktas li, adminime tale imprimesas che FRANCE SOIR. Li arivas adibe kom turisti e kom aferisti. Se la komercisti e la homi qui laboras pri turismo tre joyas pri ca migrado, la meznombra Franci kelke desquieteskas pri ulo quo similesas ekonomiala koloniigo. Ma existas altra "koloniiganti", qui nule esas plu simpatiinda kam la Chiniani. Do... Forsan esus sagaca esar amikala a li e bone aceptesar li. Sube esas extrakturo de artiklaro dil aludita jurnalo :

TURISMO : DUIMA MILION VIZITERI CHINIANA SINGLAYARE
"Lo esas erste ye la 1ma di septembro 2004, kande la Chiniani deskovris la amasala turismo en Europa. Lo esas ye ta dato, ke la guvernerio di Beijing (Pekino) permisis a li voyajar libere a la Europana Stati membra dil Schengen-spaco. Hodie, li esforcas kompensar la antee perdita tempo dum qua li ne povis ekirar lia lando : Francia aceptis 500.000 Chiniana resortisanti pasinta-yare, segun la agenterio por la turismala developado Atout France, ito igas olu esar la unesma turismala skopo-loko samarange kam Italia. Direktanti di entraprezeyi od altaranga funcioneri, ita eminenti evanta quaradeko de yari meznombre, voyajas preske sistematre interne di grupi povanta havar nombro de 35 personi. "La meza sociala klaso Chiniana, qua reprezentas 80 milion individui, esas tre grandaquante equipizita per la Interreto e lua apetito por kulturala deskovro esas grandega. La interretala naviganti kambias bona konsili ed informi "online" ante komprar organizita turismala cirkuiti, dum agar per la mediaco da turo-guidisti", savigas Guy Raffour, Direktisto dil oficeyo Raffour Interactif. La plu multi voyajas sen filii, nome la visto por la minori rare grantesas. Por ke lia feliceso esez kompleta, esas nul impozo por restriktar su : la nura kompri reprezentas 60% de la budjeto. Inter parfumi, ledraji ed horlojeti di granda fabriko-marki, la Chiniana turisti spensas averaje 1.000 € lor sejorno en Francia. La cirkuiti propozita dal voyaj-agenterii restas ankore esencale koncentrita en Paris, ma li komencas extensesar a la provinci, tote aparte a la regiono dil kasteli di la Loire-valo (loko anke tre prizata dal Japoniana turisti NDLT) pro ke ol prizesas pro lua anciena monumenti e domi e lua dolca ed agreabla vivo-maniero. "Ni asociesas sistematre a la romantikismo. La segun-moda obligo en Chinia, esas mariajar su en Francia", Didier Arino konfidas, ilqua esas direktisto dil exploro-oficeyo Protourisme."

:::><:::