lundi 10 octobre 2011

LA VINTRO ADVENAS

sss:::sss

La jus pasinta somero esis sat kolda e pluvoza, quankam en mea Franciliana regiono ico ne esis tre dramatatra, nam hike la cielo esas kustumale tre chanjema ed on havas sempre kelketa sun-radii mem dum pluvoza somero. La monato septembro e la komenco di oktobro esis eceptale bela, sunoza e varma, quaze dum normala monato julio od agosto. Nun la koldeso venis preske subite e la cielo esas griza e pluvoza. Ma to quo esas senkurajiganta esas la plukurtigo dil jorno-duro. La suno levesas sempre plu tarde e kushesas sempre plu frue. La nokto e la tenebro invadas nia universo. Kad ico esas la mala sezono ?
Olim, on dicis tale pri la vintro. Fakte la vintro esas sezono dil koldeso, dil nivo, dil kurta jorni e di la morbi asociata a la koldeso. Tamen... La somero ne esas tante agreabla sezono. Povas esar tro varma ed onu ne povas juar plene la agreabla sun-lumo. E la pluvo dumsomere esas plu desagreabla kam dumvintre, nam onu havas l'impreso perdar bela hori qui devus konsakresar a la suno ed a la joyo di vera somero. Fine, me nek joyas nek plendas pro la adveno dil vintro : singla sezono havas olua bona e mala lateri. Bona e mala lateri esas trovebla en omna cirkonstanci dil vivo.

sss:::sss