samedi 26 février 2011

NAPOLEON ED HITLER

xxx:::xxx

Kelka monati ante nun, me iris a la monumento di "Les Invalides" en Paris, olqua esas ulaspeca militistal muzeo. Ol kreesis da rejo Ludovikus XIV (1643-1715), qua volis ofrar shirmilo ed hospitalo ad olda militisti senpekunia qui servabis lu. Imperiestro Napoléon I-ma (1804-1815) okupesis anke pri ol ed en 1840, lua restaji transportesis de lua exileyo Santa Helena adibe e "Les Invalides" divenis lua mauzoleo.
Kande on vidas en ita muzeo, la kirko ube jacas la tombo di Napoleon, onu esas profunde impresata. Multa stranjera turisti (e ne nur Franci) venas ad ica loko e facas homajo al imperiestro. Napoléon esas historiala gloriajo di Francia e nulu kontestas ico e, ne nur Franci, ma anke mult exterlandani, qui venas an lua tombo, manifestas la admiro quan li havas ad ica granda viro. Il esas fiereso-motivo por la Franci e rajuntis Alexandros e Iulius Caesar kom glorioza konquestanto di mondala importo en la memoro di la historio.
Tote altra esas la fato di Hitler. Il ne havas tombo, jacas en la tenebro di la historio quale historiala demono ed havas odoro di sulfuro prefere kam incenso di glorio. Il konsideresas nun kom la maxim granda malfacanto dil historio e lua reputeso superiras olta di omna cetera granda krimininti historiala (Gengis Khan, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong). Nulu audacas deklarar su necelite lua admiranto. E tamen...
Napoléon esas gloriajo di pasinta tempo qua ne plus retrovenos nam lua famozeso debesis nur a lua prodaji, dum ke la demono Adolfus Hitler poslasis ideologio rasista, qua, certe dum plura yardeki esis komplete senkreditigita pro ke on tro bone memoris la abomindaji ed hororaji qui facesis ye la nomo di ta ideologio. Ma la tempo pasis e la siniori di lo "politically correct"-a impozis lia fola ideologio, qua multarelate esas la exakta kontreajo di olta dil Hitlerani. Pro la destruktera folaji di ca ideologio, qua esas same mala kam la monstrala nacionalismo e rasismo dil III-ma Imperio, multa yuna homi nun en tota Ocidento, ya mem en la tota mondo, atraktesas dal nacionala socialismo e lua idei ed esas celita partisani di Hitler. Napoléon esas definitive mortinta ed enterigita, malgre la oficala admiro ed honorumi direktita a lu, kontre ke Hitler esas ankore terorinde vivanta malgre la historiala inferno ube lu sejornas. Ico povabus evitesar. Ma la ecesi da foli, qui posedas nemeritata povo, igis lu itere populara en kelka medii. Me esas tre sucioza, nam che la interreto florifas en multa landi retala situi di homi qui ne plus celas lia adhero a la tamen absurda ed extremista idei dil nacionala socialisti. On povas nur desfacile, o forsan mem neposible, kombatar ica ideologio nam la koshmarala socio en qua la siniori di lo "politically correct"-a koaktas la Ocidentani vivar esas nur tro bona e tote nemeritata argumento por la partisani dil pasinta e diablatra Guidisto.

xxx:::xxx

dimanche 13 février 2011

TANTUM ERGO...

XZXZXZ===XZXZXZ

Depos kelka semani, me ne plus iras a la kirko Santa Nikolaos dil Kardoneto en Paris. Ico nule signifikas ke me definitive abandonis ol, ma me intencas irar nur tempope adibe. Quala esas la motivo pri co ? Kelka semani ante nun amiko framasono (!?) - yes on povas esar konservema, esar royalista ed havar framasona amiki, qui cetere anke malgre lia aparteno havas konservema opinioni - informis me pri la existo di la parokio Santa Rita en Paris ube on praktikas la tradicionala liturgio en la Latina (Tridentana liturgio) uzata anke en Santa Nikolaos dil Kardoneto. To quo tamen ne tro plezas a me che la sacerdoti di Santa Nikolaos esas la fakto ke li promisas tro facile la eterna flami dil inferno a lia religiani pos lia morto. Se onu ne amas suficante Deo, quan li prizentas quale flogema Patro, lore on iras a la inferno. On havas disputo kun familiani ed onu ne rikoncilias su, lore on iras a la inferno. Poreterne. Ico esas tre kontre-produktiva, precipue kande onu esas plu tradicionalista kam ferma kredanto, nam cakaze on havas la impreso ke ica sacerdoti traktas lia religiani quaze li esus stulta infanti quin on volas pavorigar per rakonti pri volfi e sovaja bestii (se li ne esas saja) por igar li obediema. Ica Ekleziani esas integristi.
Me do iris a Santa Rita e me impresesis agreable per la liturgio qua esas mem plu bela kam en Santa Nikolaos e memorigas plu bone da me mea yuneso, nam la sacerdoti ibe esas plu fidela a la anciena tradicioni. Precipue la Kyrie Eleison esas kantata exakte quale olim ed esas emociganta pro lua beleso.
Certe, la parokio Santa Rita esas anke en aparta situeso, nam ol reprezentas la Gallikana Eklezio, t.e. la Eklezio di Francia (Gallia en la Latina) qua olim esis quaze sendependa de Vatikano, quankam ol agnoskis la papo kom chefo dil Eklezio, ma nur platonale e sen vera povo. Santa Rita esas la restajo di ca Eklezio desaparinta pos la unesma koncilo di Vatikano (1870). Ica aparta situeso nule jenas me, nam me ne esas fanatika partisano dil Vatikano. Ultree, la Ekleziani di Sainte Rita asertas ke li esas nek integristi nek modernisti nur tradicionalisti e li ne probas timigar ed infantigar sadismale lia religiani per frequa aludi a la fairo ed a la flami eterna dil inferno.
Tamen, me ne plus esas tote yuna, e me timis ke ico esas forsan tro bela e ke esas celita malaji, qui koaktos me retrovenar senrestrikte a Santa Nikolaos, malgre lua severeso. Tante plu ke me konstatis ke la parokio Santa Rita havas ligili interretal kun tre kritikinda sinistrana movadi katolika. Fine, me rezolvis ke me savos plu bone la reala situeso, se la sacerdoti di Santa Rita uladie diskursas pri politiko.
Dum la unesma semani, nulo eventis, ma hodie la predikanta sacerdoto aludis la Romana Imperio quan il komparis ad ula formo di nazismo durinta dum kin yarcenti vice nur dum dek-e-du yari por la nacionala socialismo. Ico tre agacis me e mem shokis me, nam forsan ne omno esis bona che la Romana Imperio e kelka imperiestri havis nulo por envidiar a le maxim mala "yobs" (yuna banditi) di moderna Britania ; ilqui esas la maxim violentoza e kruela stradobubachi e banditi dil mondo. Ma entote la Romana Imperio esis yuro-Stato ube regnis ordino, sekureso, ofte yusteso e mem - dum plura longa periodi - prospero, sen notelerebla opreso. Plu tarde il parolis pri la homala yuri, qui lua-opinione devus anke equilibresar per homala devi. Ico kelke quietigis me, nam lo signifikas ke adminime il ne esas fervoroza sinistrano.
Ma me remarkis ulo tote aparta, nam inter la kantiki esis la Tantum ergo da Haydn. Me rapide rikonocis la melodio dil Germana himno Deutschland über alles. Men tre amuzis askoltar sub formo di kantiko en la Latina, ica belega himno. Plu tarde serchante che la interreto, me konstatis ke mea impreso esis justa. Nun, me esas preske quietigita, nam la admiro a la Germana tradicioni esas preske la certeso di tre tradicionala e konservema mento. Do, me ne plus kredas ke me bezonas timar... Cetere, homi qui mantenas la Tridentana liturgio en la Latina povas esar nur konservema e nule extremista sinistrani. Ma me havis ofte tanta mala surprizi en la pasinta tempi ke me preferas esar cirkonspekta.

xzxzxz===xzxzxz