samedi 29 août 2015

GANESH E LA LAKTO-MIRAKLO


« Ho Deo Mea, venez manifestar tua prezenteso en ica statuo, plasizez tu en ol. Ica imajo divenez korpo por tu. » - segun Atharva Veda (Le « Veda » esas sakra texti di India qui evas plu kam 3 000 yari).

 

Ye la 21ma di septembro 1995, semblas ke Ganesh (deajo kun elefanto-kapo, tre amata e populara en India) t.e. la deo dil obstakli e di la sajeso respondizas ica « Veda »-ala prego qua esas extreme anciena. La magazini, la laboreyi, la kontori klozesas en la skopo ke singlu povez irar por nutrar la Deajo. La turbi amaseskas an la pordi dil templi e milioni de lakta litri desaparas ye la astonegata o joyoze admiranta okuli dil testi.

Mem en Francia on audis, che la radiofonala* staciono France-Culture, la informajo pri ta favoro-dio e pri to quon la informili nomizis « la lakto-miraklo ».

Omno komencis frue matine. Esas 5 kl., t.e. la tempo dil jornesko, e konseque, la oportuna instanto en India por veneracar la Deo dil komenci, nome Ganesh. La « puja » (rituaro) qua facesas singladie, honore a lu, konsistas ek ofrar a lu diversa kozi : lumo, flori, incenso, « vibhuti » (sakra cindro) ed anke lakto, qua esas pureso-simbolo.

Ma itadie, eventas nekustumalaji. Viro habitanta preurbo di New Delhi sonjis ke Ganesh tre deziras absorbar lakto. Konseque, il iras, quik de la auroro, a la maxim proxima templo ube skeptika sacerdoto permisas a lu ofrar kulieredo de lakto a la petra statuo. E lore, astonegante, desaparas la lakto, « magiale konsumata dal Deo ». Ed ica fenomeno repetesas. Dum tempo de kelka hori, la informajo difuzesas rapidege e la templi di tota India vizitesas da kurioza ed entuziasmoza turbi. Singlu volas ofrar ulo, e por singlu la fakto esas la sama : senegarde ke Ganesh esez ek petro, bronzo, arjento o ligno, la lakto, qua ofresas a lu per proximigar la kuliero de lua rostro, lua dentego o lua boko, desaparas kelka sekundi pose, kelkafoye kelka minuti pose. Ne importas ke la ofrajo donesez devocoze o pro nura kuriozeso,
da fervoroza hinduisto, Mohamedano o mem ateisto, la rezulto sempre esas la sama : GANESH DRINKAS LA LAKTO.

La hinduisti ya savas ke Ganesh esas gurmanda Deo, nu itadie, lu pruvas a li ke lu vere meritas lua reputeso, nam lo esas mili de lakta litri qui

desaparas ! En Mumbay (Bombay) o Delhi, la magazini fine indijas la precoza liquido. Singlu volas experimentar o verifikar da su ipsa ica

nekredeblajo. La homi stacas en serii qui plulongeskas alonge la templi, e viri, mulieri, same kam pueri, vartas kun laktopoti enmanue, dum plura hori por povar travivar ica extraordinara okaziono.

Ni askoltez l'experienco di Jay Debashi, jurnalistino, tale quale el deskriptis ol por la kolumni dil jurnalo NEW DELHI ORGANISER :

« Lo esas quaze benediko ! » elu dicas. Multa personi quale

Rilke Verma di la jurnalo TIMES opinionas ke ico esas vere miraklo. « Pro ke me esas religiema persono, me iris unesme a chambro e me lokizis kulieredo de lakto kontre la fotografuro di Ganesh. Me astonesis vidar ke, kelka sekundi pose, la kulieredo esis mi-vakua. Me verifikis ke la kadro dil fotografuro ne esas humida. Fakte, ol esas sika. Me ne povis kredar to quon me esas vidanta. Ico esas klare mesajo dal Dei dicante « Ni esas hike, yen la pruvo ». La fakto ke statuo manifestesez , ke ol aceptez la ofraji qui donacesas ad lu, ico eventas tempope en

la hinduismo, ma ico esas rara fenomeno, mem tote eceptala, ed ol grantesas nur a tre devocoza homi. Olim existis Nambi Anbar Nambi, granda santulo vivinta dum la 10ma yarcento, il habitis la regiono Tamil Nadu e Ganesh manjis lua ofraji. E pose la granda mistikulo di Bengal, Ramakrishna Paramahamsa, a qua Kali, t.e. la Deala Matro, manifestesis en la templo di Kalkutta. Ma cadie, la miraklo esas amasala miraklo. Mili de personi koncernesas ed ico eventas en diversa loki di nia planeto. Ganesh ne establisas diferi inter lua adepti,

il benedikas omni e grantas lua favoro ad omni, sen dicerno de la raso, la kasto, la fortuno o mem la religio. Ico esas fenomeno nulatempe eventinta antee e kelka personi interpretas ol kom l'anunco di ciklo-fino e la veno di nova ero o kom signo di la arivo da granda ento sur la Tero.

Dicesas en India, ke kande Krishna naskis la bovini-mamo furnisis tre abundanta lakto, ico esis raporto quan multi opinionis esar nur rakonto... til cadie ! La granda majoritato de la homi agnoskas la lakto-miraklo kom miraklo, t.e. extraordinara evento, neexplikebla per la naturo-legi e qua atribuesas a la prezenteso od a l'ago da deala povo. La plu multa hinduisti konvinkesas pri la reala existo di la dei e di

Deo same kam pri lia interago kun la homo. Jay Dubashi dicas « Se uladie la dei decensas e drinkas kelketa lakto de nia kulieredi, pro quo ico esus miraklo ? Ico esas tote naturala afero ! »

Kompreneble existas tamen kelka skeptika ciencisti qui probas negar la deala manifesto di ca evento. Li parolas pri kapilareso-fenomeno e pri kolektiva histerio. La molekuli sur la rugoza surfaco petra o marmora povas krear kapilaresofenomeno absorbanta la lakta guteti. Cetere oli ne esus reale absorbata dal statuo ma formacus dina strato de guteti ye la surfaco qua esus videbla se la statuo esus nigra. Opoze ad ita expliko on povas dicar : Forsan esas tala pro quo ne ? Ma lore adube iris ica omna lakto ? Ultre lo : qualamotive ica fenomeno nulatempe antee

eventis, nek dum la dek yari qui sequis ica famoza dio 21ma di septembro '95 ?

La skeptikismo e la dubo sempre akompanas omna extraordinara fenomeni. Kande miraklo efektigesas la homo konfrontesas a lua limiti, il ne plus povas intelektar, il ne plus povas explikar, ulo plu granda kam lu superiras lu. Oportas lore saltar mentale aden lo Deala, altramaniere omno divenas misterioza e nekomprenebla.

 

« Facilesas kredar kande onu vidas. Serchar per onua tota anmo lore ne plus necesesas. Nur deskovras la extersensa vereso ta qua ipsa sua skeptikeson vinkas ». (Yogananda)

 

Por nia Ocidentala menti, la veneraco dil statui en la hinduismo esas kelkafoye desfacile aceptebla. Onu ne tre bone komprenas ita parto de la kulto qua konsistas ek nutrar la statui, purigar oli e varsar adsur lia kapi amaso de sakra pudro, vestizar oli edc... Lore se la statui produktas vivo-signi, movas e drinkas lakto, on vere ne plus savas to quon on devas opinionar ! Por studiar ita miraklo da Ganesh

en lua maxim spiritala dimensiono, me propozas a vu probar komprenar to quo esas vere statuo en la hinduista kulto danke la expliki da Swami Premananda, sajulo di nia epoko vivanta en sud-India : « Kande la templo parkonstruktesas , ilu dicas, la deajo instalesas pos grandanombra festi- e rituaro-dii. Dum la precipua ceremonio onu demandas a Deo* venar por habitar la statuo.

La statuo lore konsideresas kom esante la provizora korpo di Deo quan ni veneracas dum rituaro nomita « puja ». Oportas intelektar ke ni ne veneracas petro o statuo, ma ni sendas nia pregi a la Deajo quan ol reprezentas. » « Ni komunikas kun la Deo per la mediaco di « puja » honore a la Deajo. Lore vibrado prezentesas en la templo ed ol esas quaze granda faro qua donas lumo e guidas la homaro. »

 

Deo* : Deo esas la Universala Forco, la Kosmala Inteligenteso, la Prima Energio, la Suprega Vereso...

 

Sur la interreto on povas serchar

 

(Artiko extraktita de la revuo STARGATE)

 

Exterterani en Nova Zelando


“En lua “Ancient History of the Maori” (Anciena Historio di le

Maori), Nova Zelando, 1889, John White kolektis legendi dil Sudala

Maro kun la skrupuli di ciencisto. Kande lu komencis redaktar sua

verko en 1880, on raportis a lu multa prehistoriala historii qui

transmisesis de unesma informo-fonto a lu da la sacerdoti. Ja en lua

unesma libro la temi traktata esis ube on devas serchar la origino

dil prehistorio:

 

“La genealogio dil dei

La historio dil kreado

Milito en la universo

La kreo di homulo ed homino

La diluvio e raportaji pri la Archo

Mariaji inter dei ed homi

Voyaji inter la Tero ed altra steli

Nutrivi qui falis de la cielo.”

 

Nova Zelando esas prizata lando dal Exterterani
La legendo Rongamai koncernas tribuala militado. Pro timo

desvinkor, la tribuo Nga-Ti-Hau serchis sekureso en fortifikata

vilajo. Kande li minacesis da nevinkebla adverso lore la militisti

Nga-Ti-Hau serchis la helpo dal deo Rongamai. Kande la suno esis

ye lua zenito, la deo aparis.

 

“Lua aparo esis

quale brilanta stelo,

quale fairala flamo,

quale suno.”

 

Rongamal flugis super la vilajo e tervenis:

 

“La sulo movesis,

Nubi de polvo impedis nia vido

La bruiso grondis quale tondro,

Pose quale la impetuoza sono en musloskalio”.

Tale adportesis nova kurajo a la militisti per ica manifesto di

forteso dal deo e li invadis lia astonata enemiki.

 

En la legendo di Tawhaki, la yunino Hapai decensas de la sepesma

cielo por pasar la nokti kun “bela homulo”. Ica selektita viro savas

nulo pri la origino dil yunino; erste kande el esas gravida elu

revelas la “vereso”. El venas de distanta mondo trans ilua

horizonto ube el havas la rango di deino. Lore, cesinte esar yunino,

el naskigas filiino e pose retroiras aden la kosmo.

La diverseso de la helpi per qui la deaji envelopata da misterio

retroiras a l’universo esas perplexiganta. Lore senfina skali uzesas,

e pose desaparas ed esas nultempe rividita, lore turmi existas por

helpar la starto, altrafoye araneo-teli o vito sarmenti esas sate

forta por irigar la voyajeri adciele, ma li esas anke ofte

transportata da uceli o draki, od eniras la vakua spaco sur kordi.

Ma irgequa esez la raporto, olda muliero sempre asistas la departo.

Squatanta sur la sulo, elu kontas terpomi. Elu avertas la deaji pri

“la vento qua suflas ad-tere” e pose el jetas la terpomi aden la

fairo, unope, non, ok, sep, sis, kin... La olda muliero facis reguloza

konto retroe, exakte quale on facas nunepoke che Spacocentro.”

 

Extrakturo de la libro L' ORO DIL DEI da Erich von Däniken.

 

(Artiklo publikigita en la n°1/2003 di Kuriero Internaciona)

 

La Exterterani en Nova Zelando


“En lua “Ancient History of the Maori” (Anciena Historio di le
Maori), Nova Zelando, 1889, John White kolektis legendi dil Sudala
Maro kun la skrupuli di ciencisto. Kande lu komencis redaktar sua
verko en 1880, on raportis a lu multa prehistoriala historii qui
transmisesis de unesma informo-fonto a lu da la sacerdoti. Ja en lua
unesma libro la temi traktata esis ube on devas serchar la origino
dil prehistorio:

 
“La genealogio dil dei
La historio dil kreado
Milito en la universo
La kreo di homulo ed homino
La diluvio e raportaji pri la Archo
Mariaji inter dei ed homi
Voyaji inter la Tero ed altra steli
Nutrivi qui falis de la cielo.”

 

La Exterterani di hiere, hodie, morge
La legendo Rongamai koncernas tribuala militado. Pro timo
desvinkor, la tribuo Nga-Ti-Hau serchis sekureso en fortifikata
vilajo. Kande li minacesis da nevinkebla adverso lore la militisti
Nga-Ti-Hau serchis la helpo dal deo Rongamai. Kande la suno esis
ye lua zenito, la deo aparis.

 

“Lua aparo esis
quale brilanta stelo,
quale fairala flamo,
quale suno.”

 

Rongamal flugis super la vilajo e tervenis:

 
“La sulo movesis,
Nubi de polvo impedis nia vido
La bruiso grondis quale tondro,
Pose quale la impetuoza sono en musloskalio”.
Tale adportesis nova kurajo a la militisti per ica manifesto di
forteso dal deo e li invadis lia astonata enemiki.

 

En la legendo di Tawhaki, la yunino Hapai decensas de la sepesma
cielo por pasar la nokti kun “bela homulo”. Ica selektita viro savas
nulo pri la origino dil yunino; erste kande el esas gravida elu
revelas la “vereso”. El venas de distanta mondo trans ilua
horizonto ube el havas la rango di deino. Lore, cesinte esar yunino,
el naskigas filiino e pose retroiras aden la kosmo.
La diverseso de la helpi per qui la deaji envelopata da misterio
retroiras a l’universo esas perplexiganta. Lore senfina skali uzesas,

e pose desaparas ed esas nultempe rividita, lore turmi existas por

helpar la starto, altrafoye araneo-teli o vito sarmenti esas sate

forta por irigar la voyajeri adciele, ma li esas anke ofte

transportata da uceli o draki, od eniras la vakua spaco sur kordi.

Ma irgequa esez la raporto, olda muliero sempre asistas la departo.

Squatanta sur la sulo, elu kontas terpomi. Elu avertas la deaji pri

“la vento qua suflas ad-tere” e pose el jetas la terpomi aden la

fairo, unope, non, ok, sep, sis, kin... La olda muliero facis reguloza

konto retroe, exakte quale on facas nunepoke che Spacocentro.”

 

Extrakturo de la libro L' ORO DIL DEI da Erich von Däniken.

 

(Artiklo publikigita en la n°1/2003 di Kuriero Internaciona)

 

La Exterterani en Nova Zelando


“En lua “Ancient History of the Maori” (Anciena Historio di le

Maori), Nova Zelando, 1889, John White kolektis legendi dil Sudala

Maro kun la skrupuli di ciencisto. Kande lu komencis redaktar sua

verko en 1880, on raportis a lu multa prehistoriala historii qui

transmisesis de unesma informo-fonto a lu da la sacerdoti. Ja en lua

unesma libro la temi traktata esis ube on devas serchar la origino

dil prehistorio:

 

“La genealogio dil dei

La historio dil kreado

Milito en la universo

La kreo di homulo ed homino

La diluvio e raportaji pri la Archo

Mariaji inter dei ed homi

Voyaji inter la Tero ed altra steli

Nutrivi qui falis de la cielo.”

 

La legendo Rongamai koncernas tribuala militado. Pro timo

desvinkor, la tribuo Nga-Ti-Hau serchis sekureso en fortifikata

vilajo. Kande li minacesis da nevinkebla adverso lore la militisti

Nga-Ti-Hau serchis la helpo dal deo Rongamai. Kande la suno esis

ye lua zenito, la deo aparis.

 

“Lua aparo esis

quale brilanta stelo,

quale fairala flamo,

quale suno.”

 

Rongamal flugis super la vilajo e tervenis:

 

“La sulo movesis,

Nubi de polvo impedis nia vido

La bruiso grondis quale tondro,

Pose quale la impetuoza sono en musloskalio”.

Tale adportesis nova kurajo a la militisti per ica manifesto di

forteso dal deo e li invadis lia astonata enemiki.

 

En la legendo di Tawhaki, la yunino Hapai decensas de la sepesma

cielo por pasar la nokti kun “bela homulo”. Ica selektita viro savas

nulo pri la origino dil yunino; erste kande el esas gravida elu

revelas la “vereso”. El venas de distanta mondo trans ilua

horizonto ube el havas la rango di deino. Lore, cesinte esar yunino,

el naskigas filiino e pose retroiras aden la kosmo.

La diverseso de la helpi per qui la deaji envelopata da misterio

retroiras a l’universo esas perplexiganta. Lore senfina skali uzesas,

e pose desaparas ed esas nultempe rividita, lore turmi existas por

helpar la starto, altrafoye araneo-teli o vito sarmenti esas sate

forta por irigar la voyajeri adciele, ma li esas anke ofte

transportata da uceli o draki, od eniras la vakua spaco sur kordi.

Ma irgequa esez la raporto, olda muliero sempre asistas la departo.

Squatanta sur la sulo, elu kontas terpomi. Elu avertas la deaji pri

“la vento qua suflas ad-tere” e pose el jetas la terpomi aden la

fairo, unope, non, ok, sep, sis, kin... La olda muliero facis reguloza

konto retroe, exakte quale on facas nunepoke che Spacocentro.”

 

Extrakturo de la libro L' ORO DIL DEI da Erich von Däniken.

 

(Artiklo publikigita en la n°1/2003 di Kuriero Internaciona)