dimanche 21 février 2010

SAMIDEANI - LINGUALA SAMLANDANI

xxx:::xxx

Me jus spektis emiso che-televizione ube on raportis pri la fato dil Franci ekpatri-irinta por laborar e vivar en London. Ita chefurbo di Anglia esas la sisesma Franca urbo exter Francia, nam 300.000 Franci lojas ibe. Do, audar la soni di la Franca italoke ne esas rarajo. La motivi qui instigas mea samlandani instalar su en London esas tre diversa e pri ico me volas skribar nulo. Tamen ad omni pozesas la problemo di la linguo quan li absolute mustas lernar se li volas laborar e ne esar izolita.
Me ipsa povas lektar bone la Angla, e me parolas ol sat fluante ma kelke defektoze. Ultre lo, me komprenas ol, kande on parolas rapide, ne tro bone. Me memoras ke en 1997, me iris a London por asistar konfero dil Britaniana Ido-Societo. Enstrade me havis l'impreso esar mi-surda. Me, ya, povis komprenar la homi qui parolis a me, ma ico ne esis sen desfacilaji. Kontree, kande me renkontris nia Idista samideano Robert Carnaghan, me subite komprenis omno perfekte e senpene. Me havis quaze l'impreso relatar kun samlandano, nam quankam nia patuazi* esis diferanta, ni interkomprenis per Ido quaze per duesma matrala linguo, quaze ni esus sampatriani. Dum ke la Franci qui arivas en London, konjekteble, bezonas plura monati e mem yari ante decante parolar e bone komprenesar. Per Ido, on povas havar quaze aborijena samlandano, quankam onu ne parolas bone lua patuazo* e malgre ke lu anke ne savas bone onua patuazo*. Ido, tante facile lernebla e neutra, od altra simila interlinguo, povus esar la solvuro a la problemo di la lingui qua esas tante kalamitatoza plago ad Europa. Ma la Europana politikisti esas tro fola por pensar pri tala helpilo, quankam ol esas bitre bezonata en nia desfortunoza mondo-parto.

xxx:::xxx

vendredi 12 février 2010

KAD LADY GAGA REPREZENTAS USA ?

xxx:::xxxx

Ico povas semblar stranja questiono. En mea patuazo* "gaga" signifikas senila ed imbecila pro oldeso. Ita vorto ridigas ed amuzas la Franci. Me nule savas kad Damo Gaga savis la signifiko di ta vorto en la Franca, forsan cakaze elu ne adoptabis ol, forsan tamen yes, nam el esas tilextreme extravaganta e defiema. Ma ica Usana stelino esas nun famoza en la tota mondo, ed el semblas a me reprezentar tre bone la putranta stando e la dekado di Usa hodie. Nome, en la video "bad romance", on povas spektar quale el vivas en tote dekadanta e perversa medio di debochanta homi e vicioza yuna viri. El atraktas li, kantas a li kun satanista aludi sua "bad romance", seduktas tote aparte un de li e quale mantis religiosa venigas lu a sua lito ube el ardorigas lu e kombustigas lu per la flami dil konkupicenco, dil erotikeso e dil inferno. Fine on vidas lua kadavro, quan el parfinas bruligar. Tale semblas a me devar esar la fato di Ocidento e precipue dil Anglosaxona mondo. Pro tro bone aceptir omnaspeca vicii e debochi ita mondo kushas kun la dekado quaze lu esus amorata muliero. Kompreneble ica omno finos neeviteble tre male, quale sempre eventis en la historio talakaze. La fairo dil cielo o dil inferno falos adsur ita homi qui ne mem plus koncias pri lia desnobligo e lia morala ed etikala dekadacho. Tragediatra fato semblas guatar Usa pro lua perverseso ed anke la Ocidentala mondo. Ico esas tre trista e lo ne esas agreabla vivar en tempo qua semblas esar ula mondofino.

xxx:::xxx