mercredi 30 juin 2010

VOYAJO AD AUROVILLE

xxx:::xxx

[Advere hike ne parolesas nur pri turismo, ma anke pri ulo altra. Nome la mitala komunajo di Auroville – la civito dil auroro -, qua recente celebris lua quaradekesma aniversario fondesis en 1968 en India ye kelka kilometri norde de Pondichéry, meze dil regiono Tamil Nadu. Ol esas loko kun spiritala ed ekologiala dimensiono. Nome dezerto transformesis a mikra paradizo.]

Existas loko en la mondo ube la libereso probar nova vivomanieri esas preske totala, pro ke ol esas loko jacanta exter nacionala regulizo, sujerata, ed ube samatempe esas granda deziro novigar, vivar altramaniere, exter la kustumala voyi dil konkurso e dil profito
Ita loko nomesas Auroville. Ol kreesis en India dum 1968, do kelke plu kam quaradek yari ante nun, nefore de Pondichéry. Olu konceptesis e realigesis kom «ponto inter la pasinta tempo e la futuro» segun la impulso da du granda spiritala personi dil XXma yarcento, nome la Indiano Sri Aurobindo e la Francino Mirra Alfassa, plu konocata per la nomo di «Matro».
On povas dicar multa kozi pri ca loko, sive bona sive mala, nam la homi qui vivas ibe – kelke min kam 2.000 personi di 35 diferanta nacionalesi – esas fine nur homi quale le cetera , havanta lia pasioni e lia nevrosi. Ma to quon me dezirus tote aparte raportar, lo esas la dimensiono ekologiala di Auroville, olqua esas vere astoneganta, pro lua kreiveso e la generaligata entraprezo di noviganta solvi, tam bone en la feldo dil sunala o ventala energio kam en olta di la agrokultival produkto, di la jerado e dil traktado dil aquo, di la riforestigo o di la materiaji por ekologiala konstrukti.
Ma ita ekologio esas nek ideologial, nek politikal, nek militanta. Lo esas precipue necesa praktikado por permanar segun maniero autonoma en enemika ambiento, sen granda moyeni financal o teknikal. Quale ico povis eventar ?
Komence, quaradek yari ante nun, esis nur granda tereno de reda tero ye 2.500 hektari, preske dezerta, lesivita e ravinizita per violentoza pluvi tropikala, neapta por irga kultivado, balayita per la venti. La unesma kozo qua esis necesa por igar ita loko vivebla, esis krear ombro, e konseque rikrear la vejetantaro. Ma por rikrear vejetantaro, oportis preliminare kontrolar la lesivado dil sulo per la pluvi per mantenar l'aquo sur la loko moyene di kompleta sistemo de talusi ek kompresita tero e de baseni di retenado.
Kande la rodado dominacesis, lore esis posibla riplantacar arbori : unesme «pionira» speci tre alte kreskanta havante rapida kreskado e falebla folii, qui produktis strato de humuso favoroza a la posa plantaco de aborijena speci persistema havanta plu lenta kreskado.Ita riforestigo ipsa posibligis augmento di humideso-nivelo, plubasigo dil temperaturo, e plu bona aquo-retenado surloke. Ico divenis posibla ed efikiva danke profunda studiado dil aborijena speci, per semini-kolekto e kreo di arboredukeyi, ico havas kom rezulto ke Auroville, hodie, esas un de la maxim importanta «geni*-banko» di ca regiono.


INSTALO DI MIKRA KOMUNAJI
Departante de ico, mikra komunaji povis instalesar surloke, cirkum aquoza loki, en lejera habiteyi facita per lokala materiaji. Unesme lo esis kabaneti ek kokosiera ligno pose pokope konstrukturi ek plu harda materiaji, chefe briki ek kruda tero kompresata ed frami ek fero-cemento, t.e. du «teknologii» bone dominacata hike, e qui havas l'avantajo bezonar nur tre poka materiala koloki (qui omnakaze ne esis trovebla), dum utiligar multa laboranti (qui esis abundante disponebla). La instrumenti kreata ita-okazione, rustika e necesigante nur poka mantenado, cetere vendesas ad omna landi, en India ipsa, en Usa, en Europa ed en Afrika.
Pro ke ne esis o nur tre poke, elektrala produkto surloke, oportis inventar ventili por pumpar la aquo. La ventili developata ita-okazione, segun la «Kretiana» modelo, esas inter le maxim bona por ita kategorio di uzado, e nun vendesas ad omna regioni di India. Por lumizar su e koquar, fermentacili inventesis, olqui produktas ekologiala gaso havanta kom origino bovo-feko, di qua, ultre lo, la rezidui formacas ecelanta naturala dungo.
En la skopo developar nutrivala autonomeso di ca loko, plura ekologiala farmo-domi kreesis. Plu tarde, granda centrala koqueyo povante servar repasti por 1.000 personi diale (1.000 dejuni e 1.000 dinei) konstruktesis ; ol funcionas per vaporo produktita da sunala forno ye 15 m de diametro, un de le maxim granda en la mondo, bazita sur simplega teknologio konsistanta ek plana speguli pozita sur sfero ek fero-cemento. Mult altra aplikaji sunala anke developesis : «kit» por individuala lumizado, kandelabri esanta sunala pumpo, aquo -varmigilo edc.
Interesiva noviguri anke facesis en la feldo dil aquo-traktado, tam bone per la instaluri por vejetala purigo dil uzata aquo, ameliorata per diversa procedi (vortici, algi...), kam per sistemi di filtrado o di dinamikigo dil drinkebla aquo establisita segun la ciencala verki da Marcel Violet. Malgre lia interesiveso ne esas posibla hike deskriptar detaloze la kontenajo di ca omna noviguri, ed on povas nur konsilar a la lektero irar a la diversa retala situi* qui prezentas oli. (Precipue videz la situo* dil Indiana guvernerio :
http://education.nic.in/cd50years/x/7H/9D/7H9D0101.htm )

VIVOMANIERO
Ma quala lecioni on povas extraktar de ca bela raporto pri konkreta ekologio, quala docadi vere aplikebla ad altra kultivi o sub altra
klimati ? La unesma de oli – e qua forsan esas la maxim importanta – lo esas ke la ekologio esas avan omno naturala maniero vivar kun poka moyeni disponebla en ambiento min o plu oportuna. Icon mult ekologiisti en Ocidento kelke obliviis, pro ke li esas obsedata per la kombati – certe necesa – quin li entraprezas kontre le «lobby» industriala. Ed itaque* l'ekologio havas granda futuro avan su se la ekonomio krulus, e ke ni tale bezonus permanar en plu desfacila kondicioni materiala.
La duesma leciono, korelativa di la preirinta, lo esas la fakto ke l'ekologio ne bezonas necese komplikita teknologii, nam omna solvuri esas facile acesebla, kande esas konkreta kompreno di lo vivanta fundamentizita sur observado e konoco di la naturo. E ya anke grandanombra laborantaro disponebla e motivizita por realigar solvuri qui ne postulas multa kapitali. Certe on povus objecionar ke ica omno esis posibla en Sud-India nur pro ke esis surloke ita disponebla laborantaro. Ma ico esas nur parte justa, nam esis anke tre multanombra «volontarii» Ocidentala, qui aceptis venar laborar adibe dum ke li esis nur tre poke pagata, pro pura idealismo.
La triesma leciono, lo esas ke ica omna noviguri, ica omna developadi divenabis posibla per libereso experimentar, sen koakti segun-regula e sen financala punisi kaze di falio. Ica omno povus justifikar la liberala ekonomiisti qui postulas sempre min multa regulari kom kondiciono por noviguro e kreskado... Ecepte ke esas hike nuanco tre importanta, lo esas la fakto ke ne esas privata proprigo di la frukti dil noviguro e di la kresko : omno iras a la komuna kaso.

FONTO DI ESPERO
La quaresma leciono esas ke la potencialo di la homala kreiveso esas sen limiti : irgequala esez la cirkonstanci, mem le maxim desoportuna, solvi povas inventesar kun la nura disponebla moyeni. Onu ne bezonas experti, teknologii komplikita e patentizita, o kapitali. Se adminime la industriala «lobby»-i ne agas aktive por instaligar segun-regula obstakli a to quo povus minacor lia gardata chaseyi...
E fine la lasta leciono, lo esas olta di la idealista dimensiono necesa por povar realigar tala prodaji. Yen unika exemplo : la «tracking»-sistemo ruzoza qua posibligas a la sunala forno sequar la movado dil suno kreesis gratuite da yuna elektronikisto veninta pasar kelka monati en Auroville, nur pro ke Auroville esas fundamentale loko di spiritaleso e ke ico atraktis lu. Se Auroville esabus ordinara loko lo esas probabla ke ica yunulo ne venabus, o lore on bezonabus pagar ilu tre chere...
On povas anke dicar lo, Auroville nulamaniere esas perfekta loko. Ibe quale altraloke homi ditenanta peceti de povo, nur pro ke li esis ibe ante le altra, repugnesas grantar plaso a nova veninti. Ibe quale altraloke esas konflikti e relati di forteso, pekunioza personi ed altri qui esas plu povra, mastri e servisti. Ed ibe quale altraloke esas homi qui laboras harde ed altri qui indolentesas... Ma quala laboratorio di la vivo futura, quala kruzelo dil necesa transformo di la koncii ol esas !


(Artiklo da Jean-Louis Gueydon publikigita en la Franca edituro dil jurnalo THE ECOLOGIST)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

xxx:::xxx

lundi 7 juin 2010

LADY GAGA

xxx:::xxx

Lady Gaga naskis kom Stefani Joanne Angelina Germanotta ye la 28ma di marto 1986 en la quartero Yonkers en New York. El esas de Italiana origino ed esas la seniora filio dil familio di Joseph e Cynthia Germanotta. Elu ja dum elua infanteso lerneskis plear muzik-instrumenti e kande el evas dek-e-un yari el frequentas la Kuvento dil Sakra Kordio, olqua esas katolika privata skolo.
Evanta 17 yari, el admisesas che l'universitato Tisch School of the Arts. Elu komencas studiar muziko ed amelioras sua stilo per kompozar esayi pri temi quale la arto, la religio o la sociala politikala ordino. Pos livir la universitato, elu laboreskas en «strip tease»-taverni en New York ube el ganas kelka pekunio por mantenar su en vivo danke elua laboro kom servistino. El divenis anke dum kurta tempo «gogo» dansistino por «havar salario».
La komenco di lua kariero kom kantistino esis desfacila . El komencas trovar sua nicho en 2007 kande el adjuntas a sua stilo di avan-guardo e di «electro dance»-muziko «pop»-elementi ed imiti dil stilo di David Bowie.
Pos multa laboro e lukti por agnoskesar Damo Gaga chanjas sua lojeyo por instalar su en Los Angeles. Elu komencas laborar kun kolektivo nomata Haus of Gaga e lua kariero startas kun la publikigo di la verko Just Dance, kun Colby O'Donis ed Akon. Ica titulo esas la numero 1 dil vendaji en multanombra landi tale Kanada, Nederlando, Irlando od Unionita Rejio per vendar 4.500.000 kopiuri ye telecharjo*.
Lua granda sucesi esas The Fame : Beautiful, Dirty, Rich, Paparazzi e Telephone, Teeth, Monster, Alejandro, Dance In The Dark, Speechles, So Happy I Could Die en lua verkaro The Fame Monster. Tote aparte remarkinda esas Bad Romance olqua tante bone deskriptas la vivo, la dekadanta traiti e la korupteso dil New Yorkana eminentaro di nia epoko, simbolizante la sordida senileso senespera e satanista dil Usana ed Ocidentala civilizuro hodie. En ol, el kondutas quale la femino dil insekto nomata mantis religiosa internacione, nome el seduktas perversa e debochanta yunuli, atraktas un de li a sua lito per ardorigar tilextreme lua sexuala deziri ed diablatre elu acendas lu e perisigas lu per la fairo. On povas spektar la 'video' Bad Romance sube :
http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I
Ico esas muziko kun diablatre dinamismoza e vervoza ritmo. Kelka homi akuzas Gaga esar vulgara e prizar la ledeso. Tamen, me povas asertar ke lua «satanista» kansoni kompare a la moderna kantiki dil katolika Eklezio rezultinta de la Koncilo Vatikano II esas modeli pri beleso ed eleganteso.
La suceso di Lady Gaga esas tante granda, ke, recente, el aceptesis tre afable da rejino Elizabeth II e prizentesis ad el en Blackpool. Per ico elu divenas apta frequentar mem la maxim bona ed aristokratal sociala klasi Anglosaxona.
Tale la dekado e senileso imbecila dil Usana ed Ocidentala civilizuro havas simbolo agnoskata kun nomo qua perfekte fitas ad ol.
Se on volas antidoto a Bad Romance on «clik»-ez sube :
http://www.youtube.com/watch?v=3BU1n10mejg
Ne esas nur Satanisti e dekadanta, debochanta homi en Ocidento.

xxx:::xxx

dimanche 6 juin 2010

KAPTUKI CHE EXPOZO PRI EKOLOGIAL PRODUKTURI

xxx:::xxx

Du dii ante nun, me iris ad expozo pri ekologiala e naturala produkturi en Paris. Kustumale a tala expozeyi iras nur homi de Europana origini. Cayare, me vidis multa mulieri kun islamista kaptuki. Me ne savas quon opinionar. Ne omna Mohamedana mulieri esas islamista e do ne surhavas kaptuki. Cakaze eli povas facile konfundesar kun Europani. Ma la islamista mulieri substrekizas lia difero e, tamen, volas partoprenar ulo qua konceptesis da Europani e ne existas en lia origino-landi.
Kad ico signifikas ke l'islamo esas fundamentale ekologiala religio ? Povus esar tale, ma segun semblo la pruvo pri ico ne existas en la Mohamedista landi. Altralatere, quankam esis multa mulieri kun islamista kaptuki che la dicita expozeyo, en la Parisana stradi la Mohamedistini surhavanta kaptuki ne esas tante grandanombra nek reprezentas granda procento de la habitantaro. Do, esas misterio konstatar ke lor expozo pri naturala ed ekologiala produkturi (sat chera), eli venas multanombre ma tamen esas nek elegante nek riche vestizita ma prefere povre preske mizeroze. Quale eli povas havar la moyeni por komprar e pagar ?

xxx:::xxx

mardi 1 juin 2010

NEDEZIRINDA HOMI ENIRAS IDIA

xxx:::xxx

Recente, me lektis desnoblacha mesaji che idolisto. Ita mesaji redaktesis da sexuala obsedato, qua grosiere e pseudo-ciencale pritraktis sexuo. Me ne intelektas pro quo la jeranto di idolisto, qua olim esis multe min tolerema, aceptis la publikigo di ta sordidaji che lua forumo. Ico esas la danjero dil interreto. Certe, danke la interreto ni ganas kelka nova adheranti e, pose, plura de li malgre ulaspeca naturala selekto, restas Idisti. Ma la problemo esas ke anke tre stranja homi venas qui havas bizara idei. E, kande parolesas nur pri bizara idei, ico ne esas tre grava. Ma povas eventar anke ke vera dementi (fortunoze rare) eniras nia mondeto ed expozachas lia obsedaji.
Ni devus quik reaktar kande tala personi sendas lia mesaji ed ekpulsar li de nia forumi, nam omnakaze li adportas nulo bona e kreiva a nia movadeto e pose departas. Ma li nocas la reputeso di nia movadeto qua ne povas aspektar tre serioza pro tolerir tala individui.
Lo esas bona havar apertata mento, ma ne til tolerar la nedezirindi...

xxx:::xxx