lundi 29 août 2011

IDO-RENKONTRO EN ECHTERNACH

xxx:::xxx

Ye la 17ma di agosto komencis la Ido-renkontro dil yaro 2011 en Echternach, Luxemburgia. Dum la tota duro di ca renkontro, la vetero esis bela. Me rividis anciena konocati e me konoceskis nova personi : Tiberio Madonna, Antonio Martinez, Kerstin Akerlund, Peter Totten e lua spozino, s-ro Pontnau, la organizanto dil renkontro Steve Walesch e forsan ankore altra personi quin me oblivias ed a qui me demandas pardono pro ta oblivio.
Ita sejorno en Echternach esis sucesoza, nam esis personi de plu multa nacionalesi kam lor la renkontri quin me asistis antee. Anke la etoso esis tre bona ed unesmafoye me audis Idisti kantar kansoni en nia Linguo Internaciona. Ultree on vendis libreti e revui. Me tre prizis la desegnita bendi (kartuni*) quin me vidis e kompris, la unesma esis libreto pri cienco-fiktivajo titulizita : La naufrajinti di Zamora. La altra esis la romano di Komto de Monte-Kristo en desegnita bendi. Me ne tro savos gratular la tradukinto ed imprimiginto di ta verketi en nia linguo, nam oli prizentas simpla ed agreabla lektaji e povus esar bona propagadilo por nia komuna idiomo en vakanco-klubo quale e.g. la "Club Méditerranée", nam, mea-judike, la vakanco-klubi esus la maxim oportuna loko por difuzor ibe nia idiomo.
Ni vizitis anke la chefurbo di la lando Luxemburgia, nome la urbo Luxembourg. Amuziva esas la fakto ke la precipua placo e centrala punto di ta urbo esas la placo Guglielmus (Wilhelm, Guillaume) II, kande onu pensas ke la trupi di ta Germana imperiestro invadis ed okupis ica charmiva landeto dum la unesma mondo-milito. Ma nia Germana samideano Schlemminger savigis da ni ke ico esas quiproquo e konfundo, nome la dicita Guglielmus (Wilhelm, Guillaume) II, nule esis la misfamoza Germana imperiestro quan la Germani surnomizas "Kriegskaiser" (milit-imperiestro), ma ula Granda Duko di Luxemburgia.
Ye la sequanta dio, ni iris a la bela, eleganta ed aristokratal urbo Trier en Germania ube eventis yarala kunveno di la Germana Ido-Societo. Opoze a la splendidaji di ta civito, me questionis me quale revolucionero di mondala importo tale Karl Marx povis naskar ibe en tala medio. Pro ke me asistis la GIS-kunveno kom gasto, me ne povis vidar detaloze Trier, ma me havis la posibleso kontemplar la Porta Nigra (Pordo Nigra), olqua esas restajo di Romana fortifikajo. Ni ne darfis enirar la katedralo, ma ni ne povis regardar ol de-extere. Ol esas la maxim anciena kirko de Germania pro ke ol evas aproxime de la Vma yarcento e dum la matino ni promenadis e flanis tra la stradi di ta urbo, qua olim esis chefurbo dil westala parto di la Romana Imperio.
Nia Germana samideani sucesabis venigar lokala jurnalisti por interviuvo favore ad Ido. Tre shokis me la nomo di ca jurnalo "Trierischer Volksfreund" (Trierana Popul-amiko). En Francia la nomo "Popul-amiko" por jurnalo esas "tabu"-a depos la tempo kande extremista jurnalo revoluciana havis ica titulo dum la periodo dil "Teroro" (1793). Ico esus simila a jurnalo qua titulizesus "Der Voelkische Beobachter" (La Etnala* Observero) en Germania hodie. Ico esus granda skandalo se tala jurnalo nunepoke publikigesus. Ultre lo, se on oblivias (en la Germana) la - r - pos la - T -, on obtenas "Tierischer Volksfreund" (Bestiala Popul-amiko). Ma fortunoze - o desfortunoze - la Germani ne esas Latinidi e ne posedas akuta sentimento pri lo ridinda.
Me havis surprizo koncerne la Usano Peter Totten, qua habitas depos multa yari en Est-Azia e nun lojas en Japonia. Lua aspekto e lua maniero parolar, anke lua gesti tre similesas olti di multa sudwest-Franci. Nome, me habitis dum multa yari en sudwest-Francia e konocas sat bone la homi ibe. La expliko povus esar ke sudwest-Francia esis dum plura yarcenti posedajo dil rejo di Anglia e ke probable mult Angli instalesis a regiono di qua la klimato esas plu agreabla kam olta di Anglia. Anke, lore, multa sudwest-Franci ekmigris ad Anglia. Pro ke la Angli esis dum longa tempo la precipua populizanti di Usa, ico povus esar la motivo di ca simileso.
Me skribas hike nur pri kelka impresi mea pri la Ido-renkontro eventinta cayare. Plu detaloza raporto esos trovebla en la venonta numero di mea kayereto KURIERO INTERNACIONA. Me nur regretas ke abomininda dorsala lumbala dolori kelke fushis a me ica bela Idistala renkontro.

xxx:::xxx


mardi 2 août 2011

PROMENADI EN PARIS

xxx:::xxx

Pro ke mea komputero ne plus funcionis dum plura dii, me profitis l'okaziono por ne restar
heme e por vizitar la maxim bela stradi di Paris. Un de mea preferata loki esas la palaco
di Luxembourg (hike apude) e la gardeni cirkondanta olu. Ico esas tre agreabla loko
ube on povas flanar, repozar ed havar bela vidaji. Multa Parisani e nepoka turisti
venas ad ita pleziva renkontreyo. Ultree, cirkume, esas nemulte konocata e bela, kelke
misterioza stradi, qui pensigas plu multe pri richa borgezala e kelkete exotika urbo kam
pri Paris, od adminime la urbo Paris konocata dal ordinara civitani e turisti.
Pasinta-sundie, me iris a la Paseyo Choiseul olqua esas la nasko-loko dil Franca literaturisto
dil XXma yarcento, Céline, di qua onu celebras cayare la kinadekesma aniversario dil
transpaso. Me departis de la opereyo Garnier (Opera), olqua esas famoza monumento
tre prizata ne nur dal Parisani ma anke dal exterlandani e provincani vizitanta ica urbo.
Me ja konocis tre neprofunde la cirkumajo, ma enirante la bela anciena e pitoreska stradi
eleganta me koncieskis ke me ankore savas preske nulo pri la chefurbo di Francia.
Arivinte surloke, me ne povis enirar la Paseyo Choiseul qua klozesas sundie e lor la
vakanco-dii. Negrava, me iros adibe altrafoye. Ma per trairar ita agreablega stradeti di prosperanta quartero, me saveskis ke Céline naskis en pekunioza medio e ke lua reputeso kom "mediko dil povri" kreis legendo pri lu, qua probable ne konkordas kun la realeso.
Tante plu me oldeskas quante plu me koncieskas ke la mondo esas tre diversa e nuancoza, multe plu kam me kredis. Regretinde, me konstatas ico kande me esas ye evo qua posibligas min multe kam la yuneso apreciar ico. Ico konfirmas la Franca proverbo : "Se nur yunaro savus e se nur oldaro povus !"

xxx:::xxx

Posted by Picasa

lundi 1 août 2011

REVAJI (probo)

Me tre dezirus habitar en tala bela palaco. Ma ico esas nur senespera revajo di royalisto.
Posted by Picasa