jeudi 25 juin 2009

TRISTA EPOKO POR LA KRISTANA BRITANIANI

xxx:::xxx

Me lektis la suba artiklo en mea royalista e bigota jurnalo :

"Lo esas oficala fakto : Michael Nazir-Ali, anglikana episkopo di Rochester, livas lua ofico. En la Daily Mail Melanie Philips skribas : "Lo esas terorinda stroko. Ne nur por la Eklezio di Anglia ma anke por Britania."
Quo esas la motivo di ta demisiono ? La fakto, quale explikas Michael Nazir-Ali, ke onu ne lasas il facar la necesa aranjuri por protektar la Kristana minoritati ne nur exterlande, ma anke en Unionita Rejio. Unvorte, lu ne plus volas kaucionizar la fakto ke lua Eklezio ne asumas sua tasko, nome la protekto di olua adheranti.
"Lo povas shokar, skribas pluse Melanie Philips, ma ico nule esas astoniva. Tra la mondo, en landi quale Nigeria e Sudan, milioni de Kristani persekutesas dal militanta islamani, per koaktata konverti, destrukti di kirki e kreskanta violentaji. Ma, mem plu mala, se on povas dicar tale, pasinta-yare Michael Nazir-Ali klamis alarmo per dicar ke la extremista Mohamedisti establisis en Britania arei ube la ne-Mohamedisti konfrontesas ad omnaspeca timidigi. Lua ago havis kom rezulto ke lua propra kolegi dil Eklezio di Anglia dicis ke lu esas mentiero, quankam lu nur asertis evidenta vereso."
On memorigos ke pos deklarir ico, lu mustis -il ed ilua familio - protektesar dal policani, dum ke lua propra Eklezio akuzis lu falar en bigoteso e paranoyo. En Britania, lu tamen esis un de la lasta importanta personi establisinte ligilo inter la Kristana e Britaniana etikala valori e publike klaminte ke ita valori travivas lia destrukto-tempo sub la pretexto di multakulturalismo.
Pasinta-monate, plusafoye, ica kurajoza episkopo protestis kontre la amasal arivo a Britania da ne-Kristani, havante kom konsequo la klozo di kulteyi Kristana, la regreso di la propagado dil Kristana fido e l'explozo di ulaspeca multakulturala doktrino. E mem kelka dii ante nun, membro dil Kristana Konsilantaro revokesis pro kurajigir muliero mortanta turnar su a Deo. On explikis a lu ke lo esas "nekonvenanta parolar pri Deo" a la personi quin lu vizitas e ke lu mem devas abstenar dicar "Deo benedikez vu"... Ed on povus plumultigar la exempli : la kazo di ta flegistino revokata pro dicir ke elu pregas por la risanesko di un de elua evoza kuracati ; ica Kristano ekpulsata de lua laboreyo en organizuro okupante su pri infant-adopto pro dicir ke lu desaprobas l'adopto di infanti da homeosexuali ; Kristana adopto-agenterii privacita ye omna subvencioni pro expresir simila opinioni cateme.
To quo esas maxim grava, ed ico instigis Michael Nazir-Ali efektigar lua rezolvo, lo esas la fakto ke ita kontre-Kristana kampanii ne mem entraprezesas da Mohamedisti di Britania, ma dal Britaniana establishment qua efektigas ica laboro por li ! Pasinta-yare, la generala direktero dil BBC, Mark Thompson, expresis la deziro ke la informili traktez l' islam en maniero "plu bonvolanta" kam la Kristanismo. La BBC obediis. La metodista pastoro Michael Walkin privacesis de religiala programi di la BBC. Mohamedisto remplasos ilu ed on konfidis a "Sikh" la direkto dil emiso "Songs Of Praise".
Dicesas ke la rejino, qua esas la chefo dil Eklezio di Anglia, savigis lua desquietesko - understatement - opoze a tala fakti.
Ne longatempe ante nun, membro dil Eklezio di Anglia demandis ke la kirki sonigez lia kloshi por celebrar la festo di santa Georgius, en la skopo riasertar ke la Kristana identeso di Anglia duras esar vivanta. Esis nur kin episkopi dil Eklezio di Anglia - de le quaradek-e-quar - por apogar lua demarsho. L'episkopo di Chester denuncis la danjero volar tale expresar publike la Kristana fido. Koncerne ilta di Ripon and Leeds, lu susuris : "Me ne esas certa ke tala aserti esas Kristana etikal valoro."
Ne-utile dicar ke ico esas tre favoroza a la Mohamedista religio qua profitas la vakuo kreita da ti ipsa qui devus esar la unesmaranga defenseri dil Kristanismo. La kazo di Michael Nazir-Ali esas tante plu emblematra ke lu ne naskis en Britania ma en Pakistan. Ma lo esas anke la motivo pro quo lu savas, ipsa, pri quo lu parolas. Quik de la yari 1980, lu komencis luktar kontre l'islamismo. Vox clamantis in deserto. Hodie, il advokas a frontala kombato kontre la Mohamedista minaco quan lu komparas a la nazista minaco en recenta tempi. Dume, l'arkiepiskopo di Canterbury, Rowan Williams, opinionas ke esas nula motivo por ke la sharia ne aceptesez en Britania...
La kurajoza agi da Michael Nazir-Ali produktis kontre lu potenta enemiki interne dil Eklezio di Anglia. Pasinta-yare, kelka de li kunvenis por establisar programo skope kontre-agar ica "atakema Kristani" qui "nutras la pavoro" relate l'islamismo. Segun la komento da Melanie Philips en la Daily Mail : "En irga mondo qua ne marchus sur la kapo, Michael Nazir-Ali, guidanto dil Eklezio di qua la inteligenteso akompanesas per kurajo, devus komisesar dal arkiepiskopo di Canterbury por defensar nia socio atakata dal maxim granda minaci. Vice ico, on revokas lu..."

xxx:::xxx

mardi 23 juin 2009

LA PREZIDANTO DI FRANCIA E LA "BURQA"

xxx:::xxx

Duminstante, on multe parolas en Francia pri la reguligo dil surhavo di la "burqa", t.e. ita Mohamedala vestajo qua komplete kovras mulieri ed impedas vidar mem lia vizajo. En plura Europana landi ube esas Mohamedani, la nombro de "burqa"-i plumulteskas. Ico semblas aparte bone aceptata en Unionita Rejio, ube, segun semblo, nulu pensas reguligar od interdiktigar la surhavo dil "burqa", e mem neanke la nacionalista BNP. Ma en Francia plura parlamentani di diversa partisi (sinistrana e dextrana) prizentas lego-projeto pri severa reguligo, se ne interdikto, dil "burqa"-surhavo, kun la kompleta aprobo dal republiko-prezidanto Nikolaos Sarkozius. On povas questionar su pri la motivo di tala reakto, nam kustumale onu tre egardas la Mohamedisti, mem kande lia mori nule konformesas a la Franca mori e legi.
Se la plu multa Europana jurnali ne komentas ico (adminime ti quin me lektas che la interreto), semblas ke ne esas tale che la Angleparolanta jurnali, qui tre surprizesas pri ca ne-"politically correct"-a politikala intenco. On probas explikar ke ico, forsan, havas kom origino la fakto ke la Franci volas ke omni vivez segun la sama maniero ed obediez la sama legi. Ico esas justa, ma mea-opinione ne explikas vere to quo eventas.
Me pensas pri la deklaro, recente, da prezidanto Obama a la Mohamedista landi. Il asertis ke Usa esas grand amiko dil Mohamedisti e ke lu nule aprobas la rezolvo da ula lando qua limitizas la yuro surhavar la kaptuko (ico esis klara aludo a la aranjuro facita da Francia kelka yari ante nun) por protektar la laikeso dil skoli e refuzar en la administrerii, la signi di religiala aparteno. Me konjektas ke Nikolaos Sarkozius esis tre iracoza pri co ed il rezolvis venjar su. La ideo pri la "burqa" esis tre bona, nam la limitizado di la ago-posiblesi dal Mohamedisti esas tre populara en Francia ed en Europa. Ed, Obama povos facar nulo, nam il tro bezonas la militistala helpo da Francia en Afgania ed en la probabla venonta kombato kontre Iran. Do, kom respondo a lua kontre-Franca plumpajo, il mustos aceptar senreakte ke la Franca guvernerio mokos lua paroli. Danke ica mortifiko, il esas intelektonta ke onu ne darfas e ne povas (mem diskrete) atakar federito di qua on tre bezonas la helpo.

xxx:::xxx

lundi 15 juin 2009

PROXIM LA EIFFEL-TURMO...

<<<:::>>>

Cadie, malgre la mala vetero, me iris a la quartero di un de mea anciena laboreyi (me laboris ibe dum multa yari til 2004). Ne chanjis multo en ol. Se nur forsan la fakto ke lua etoso divenas mem plu borgezala. Ol esas tre agreabla quartero jacanta nefore de la Eiffel-turmo e nefore de le "Invalides" ube trovesas la tombo dil imperiestro Napoléon I. Ma semblas a me ke olim (dum la yari 1970), ol esis plu plebeyala (kelkete) e plu severa. La tota urbo Paris "bobo"-eskas, t.e. sempre plu lojeskas en ol pekunioza nova mez-klasani e li forpulsas la sempre plu skarsa restanta proletarii. On povas regretar ica evoluciono...
Tamen, semblis a me ke esas novajo. Certe ita quartero esis ja olim kosmopolita, ma nun me audis parolar preske nur la Angla patuazo*. On povabus kredar ke onu ne esas en Francia. Sen pensar ke on esas en London nam Paris e London esas tre diferanta chefurbi. Ultre lo, la Angla parolata enstrade esis pronuncata prefere segun Usana maniero kam segun Britaniana maniero. Kad ica personi esis turisti ? Forsan kelka de li, yes, ma la plu multi esis probable lokala habitanti. Pro ke onu ne esas fora de la quartero dil ambasaderii, ico certe pleas rolo. Ma la prepondero di la Angla ne explikesas per ita proximeso, tante plu ke olim la ambasaderii ja existis e la Angle-parolanti esis min nombroza. Me povas nur konjektar ke la pekunioza Anglosaxoni sempre plu prizas Paris ed instalas su ibe tre (tro) volunte. Fortunoze, la komercisti esas omna Franci e parolas France. Ico impedas havar la impreso esar exterlandano en onua propra lando. Tamen, ica forta Usana prezenteso en Paris esas kelkete misterioza, nam la dolaro esas febla kompare al euro. Nihilominus*, esas Usani ed altra Anglosaxoni qui havas la financala moyeni habitar en Paris e qui prizas ico sempre plu multe.

<<<:::>>>

dimanche 14 juin 2009

EKOLOGIALA PRODUKTURI

<<<:::>>>

Pasinta-sundie, me iris a Paris che la expozeyo dil Pordo di Versailles, por vizitar expozo pri ekologiala produkturi ad-ube me invitesis venar. Me sempre prizas vizitar bone organizita alternativa medio, qua revigas pri la posibleso di alternativa mondo ed ube me opinionas ke alternativa linguo a la Angla mondolinguo, quale esas Ido, anke povus havar lua plaso. Multa produkturi esas interesiva e venas de la tota mondo. Precipue interesiva esas la produkturi propozata danke la equitatoza komerco existanta inter la povra landi dil Triesma Mondo e la developita landi. Inter la produktanti di ta produkturi e lia komercala kompranti dil developita landi, komuna linguo facile lernebla e komprenebla esus tre dezirinda ed havus futurala perspektivi, nam la Angla ne savesas e ne povas lernesar da homi, qui havas nur mikra instruktiteso e disponas nur poka tempo por linguo-lernado. Me iris a kioski ube vendesis libri, e me kompris libro pri la singladia vivo en India nunepoke. Me pensas ke en tala kioski lernolibri pri Ido e literatureto en Ido povus propozesar a la vendo. Regretinde, ne ja existas tala libri en la Franca e me esas la unika Idisto en Francilia (Parisala regiono). Se la cirkonstanci posibligus lo a me, me devus irar a Berlin, por vizitar la Ido-amiki en Berlin ed helpar li, kande li expozas Idaji por reklamo e propagado di nia linguo. Forsan me povus multe lernar de li. Regretinde, dum-instante, me personala vivo-cirkonstanci ne posibligas ico a me. Me povas nur esperar ke, uladie, me travivos plu bona tempi. Omnakaze, me revas trovar moyeno por difuzar e vivigar Ido en la medii qui interesesas pri ekologio ed equitatoza komerco e qui semblas a me esar posibla gastigeyi di nia preferata idiomo.

<<<:::>>>