mercredi 31 décembre 2008

LA SORCISTI DI MYKENES

Recente,ludante me serchis la vorto « klefo »che « google » e me trovis stranja reklamo en Ido por libro qua havis kom titulo : Ni esas hike (1) Anciena epoki. Me ne povis savar plu multe pri ca romano skribita, asertite, en nia linguo. Lore, me havis la ideo redaktar rakonteto tote extravaganta pri anciena epoko, por tale dicar historio-fiktivajo. Yen ol :

LA SORCISTI DI MYKENES
En la regiono di Mykenes, nunepoke provinco di Grekia, dum la XVIma yarcento a.K. che la korto di rejo Herakelosis , on preparis mariajo-festo, nome lua filiulo Aristobulos esis spozigonta la filiino di richa aristokrata familio qua nomesis Arsinoawa . Ico esis mariajo nur pro politikala motivi , quale ofte che la povoza familii di ta tempo en Helladawas (nomo di Grekia itatempe). La palaco ube la festo esis eventonta esis splendidajo dil Mykenes-ala arto ed arkitekturo. Omnaloke esis bela mozaiki reprezentanta mitala animali e flori, tapisi kun mitologiala ceni, qui havis desledega kolori, mobli ek precoza ligni ed ek arjento ed oro admirinde skultita. Omno esis richa e desgrosiera ed invitis ye vivo-joyo, indikante ke rejo Herakelosis esis la maxim potenta rejo di Helladawas. La vaganta kantisti akompanata per citari e liuti audigis lia voci e muziki por preparor la festo e la dansi e li kantis himni ye la glorio di rejo Herakelosis. Li prereprezentis la trubaduri existonta en Ocitania preske triamil yari pose.
Duminstante, sola en lua chambro, rejino Andromakata pensis triste. El ne joyis pro la mariajo di lua kara Aristobulos, lua seniora filiulo, kun la filiino di familio qua havis la reputeso esar sorcista familio. Ma la rejulo bezonis ica mariajala alianco, nam la dicita aristokrati esis tre richa e povoza. Cetere li havis la reputeso esar sorcisti, nur pro ke li esis multe plu savoza kam la cetera homi di Helladawas, nam li ya esis de Egiptiana origino sacerdotala ed heredabis multo de la savo di lia ancestri. Ma la poke savoza Mykenes-ani di ta epoko, qui ne savis multo pri cienci, kredis ke homi vere instruktita pri tre diversa cienci esas sorcisti. E rejino Andromakata esis nulsavantino. Quale omna mulieri qui vivis lore en mulierala apartamenti, quale lo esis la kustumo en Oriento, el savis texar, brodar, kantar e dansar, ma nule lektar e skribar. La viri esis apene plu edukata, ecepte pri la sporto e la uzo di armi. Ma che la familio di la Egiptianidi, quale on nomizis la familio di lua futura bofiliino, omnu savis lektar e skribar ed ultre la Akhaiana (arkaika Greka idiomo di ta tempo) li savis anke ecelante la Egiptiana linguo di lia origino e per ol acesis multa sekretaji nesavata dal Helladawasani, qui esis yuna populo militistala, multe progresinta koncerne la civilizata e kulturoza vivo, ma ne ja havis vera savo pri mult aferi e kozi, quale la tre anciena Egiptiana populo.
La mariajo-festo esis eventonta ye la sequanta dio. La yunino esis sat jolia e princo Aristobulos semblis prizar Arsinoawa, elqua esis tre kontenta spozigar bela yuna princo. Omno esis bona do, ecepte por rejino Andromakata qua ne prizis la sorcisti. El rezolvis pregar deino Aprodisita , deino di amoro, ed ofrar sakrifiko de frukti e cereali ad el, por impedar ica ceremonio.
Dum la sequanta nokto, rejino Andromakata vidis dum sonjo deino Aprodisita, qua esis furioza kontre elu, nam el asertis esar deino dil amoro e nule relatar kun la mariajo qua esas la fako di deino Herawa. Ultre lo, el (deino Aprodisita) esas tre favoroza a la sentimenti di Aristobulos ed Arsinoawa ed el minacis la rejino divenigar elu tre rapide ledega e oldega mulieracho qua fugigos la viri. Andromakata tante pavoris ke el vekeskis sudorifante. El demandis pardono a la deino e dicis ke elu ne plus rikomencos agar tale.
La sequanta matino esis la festo-dio. La tota korto asemblesis, on koquabis multa karni e legumi de omna sorti, adportabis delicoza e rara frukti. La yuna gespozi iris avan altaro ube brulis bone odoranta ligno entratenata da sacerdoto. La sacerdoto kantis himno e questionis la geyuna paro kad, ye la nomo dil Dei, li volas divenar gespozi ? Li aprobis e dicis ke yes. Lore subite dazlesis e deino Herawa aparis avan omni e deklaris ke danke ica mariajo, granda feliceso arivos a la rejio Mykenes. Elu desaparis same rapide kam el aparabis, ed omna homi admiris ed esis joyoza. Oportas dicar ke itatempe, la Dei esis ofte videbla da la homi, ed ico astonis nulu, pro ke onu ne ja audis parolar pri kolektiva halucini.
La mariajo-festo duris dum quar dii e rejino Andromakata konstatis plezure, dum regardar su en bronza spegulo, ke el ne oldeskabis subite. Ma el rezolvis esar plu prudenta, future, egarde la dei e ne plus pregar li vane o frivole.
Pos la festo, kande la vivo ridivenis normala, el saveskis ke Arsinoawa, intencas lernigar skribar e lektar da Aristobulos. Lore el ipsa demandis kad el povus anke partoprenor la lecioni. Arsinoawa semblis astonesar, ma el aceptis.
Ye la tre granda surprizo di omni, la rejino esis tre dotita e lernis mem plu rapide kam lua yuna filiulo la lektado e la skribado. Fakte, tatempe, ne existis vera skribita literaturo en Helladawas, ol esis precipue parola. Ma, on skribis omno por la jerado dil palaco, la kompro di diversa kozi e sklavi, la diversa festi, ceremonii ed eventi. Tamen per volvaji ek papiro esis posibla lektar tradukuri de diversa Egiptiana verki pri literaturo, medicino, tekniki, diversa cienci ed historio. Adminime la familio di Arsinoawa posedis tala « libri ».
La dicita Arsinoawa havis sempre plu multa konfido ye lua bofamiliani, fine el aludis per juro pri sekretajo, pri tempo kande la homi esis multe plu savoza kam nun e ke terorigiva katastrofo retroirigis li a sovaja stando. La sacerdoti di Egiptia savas ankore pri ca tempo ed anke pri plura arti e tekniki salvita dal posvivanti dil kataklismo, eventinta olim en Atlantida.
Balde, rejino Andromakata intelektis ke la reputeso pri sorcismo dil familio di Arsinoawa ne esis falsa, e ke lua klano heredabis sekretaji e savaji depos la fora tempo di Atlantida...
Lia savaji koncernis, e.g. la medicino ed ico explikis ke la membri di ca familio, generale, havis longa vivo-tempo. Ma ne esis nur medicino. La yuna princino docis anke la kalkulo, la geometrio. Fine, Andromakata volis savar plu multe pri Atlantida ed el questionis sua bofiliino. Elca, qua nun havis plena konfido ye lua nova parenti respondis ke lua familiani havas kom origino la granda insulo Atlantida qua sinkabis aden la oceano en tre fora tempi. La dicita insulo desaparis pro misfacita experimento ciencala, nam la Atlantidani esis tre savoza e mem sucesabis irar til la luno ed altra planeti viviva di nia galaxio e voyajar adibe. Ma ica savo, en mala manui, povas esar tre destruktiva ed ol destruktabis lia anciena hema patrio.
Altra mondi ube la vivo povus existar ! Icon Andromakata ne komprenis bone e ne povis intelektar. Vere lua bofiliino esis magiistino por raportar tala fakti ! Ma el dicis nulo, nam el, nun, esis tre deziroza lernar; tante plu ke el povis studiar tre facile. Do, el rezolvis askoltar sorgoze omno quon dicos Arsinoawa e questionar lu pokope, pose.
Tatempe rejo Herakelosis di Mykenes, qua esis la suprega rejo di omna Akhaiani (Greki) sur la kontinento, havis grava problemi pro la Kretiani, nam ici intencis invadar kontinentala Helladawas (Grekia) ed impozar lia dominaco a la kontinentani. La milito divenis sempre plu posibla eventualajo, singladie, e rejo Herakelosis esis tre sucioza pro ke la Kretiani havis unesmaklasa militala navaro. Danke lua spionisti, la rejo saveskis ke la Kretiani intencis konquestar Helladawas per invadigar ol danke lia bonege exercita trupi transportita da la navaro, olqua lore esis la maxim potenta dil mondo. Il kunvokis lia omna vasala reji por rezistor e kontre-atakor la invado. Ma la vasala reji esis poke deziroza agar, nam evidente multa ek li, ja esis subornita da la Kretiani ed esis pronta aceptar lia dominaco prefere kam olta di rejo Herakelosis. La suprega rejo esis quaze senesperigita ; kad valoris lore la peno kombator en tre mala kondicioni o kad esus plu saja fugar ? Ma fugar esabus tre deskurajoza ed ico esabus shamo ne-aceptebla por lua tota klano ed ago severe punisita da la Dei-legi. Kad on devis konsultar orakli e sakrifikar ulo a la Dei ? Ma la orakli konsultata savigis nulo klara. Sinioro Herakelosis absolute ne savis quale agar.
La rejino questionis Arsinoawa kad per lua sorcarto el povas trovar solvuro e salvar Helladawas. Arsinoawa hezitis, ma pos ke el bone informesis pri la reala situeso, el deklaris ke el questionos la ancieni di lua klano. Probable ulo esas facebla e posibla. Kelka tempo pose, lore ke segun omna informi la invado esis baldege eventonta, el savigis ke la ciencoza membri di sua klano rezolvabis salvar Helladawas, per ulo pavoriganta, nome li uzos itere diskrete la sekreta moyeni, pri qui li ankore havas savo e qui olim destruktis Atlantida, kontre Kretia. Ma li rezolvabis agar tale nur pro ke la situeso esas tote senespera, nam ica moyeni esas danjeroza til-extreme e ne-uzenda altrakaze. Li avertis la rejala familio, ke kande eventos tertremi e tempesti e ke la cielo divenos tote nigra, oportos ne ekirar de la domi dum plura dii. La regnati dil rejo devas anke diskrete informesar.
La rejo agis tale ed informigis la homi per sua servisti e funcioneri. Ye la predio dil dio previdita por la invado, subite ye la vesperala krepuskulo, on audis terorigiva bruiso, quik pose, la tero tremetis, violentoza vento suflis e la cielo divenis tote nigra. Senfriste la homi inkluzis su en lia domi o palaci e vartis. La cielo ridivenis sat klara erste tri dii pose ed ico esis la fino-signalo dil alarmo-stando. Lore la homi ekiris e rivivis normale. Ne esis destrukturi, ma multa arboro-folii havis flava e nigra makuli. On balde saveskis ke la insulo Kretia destruktesabis per terorigiva sismo di qua la centro esis la insulo Thera ed esabis produktita da volkano-explozo di qua la bruiso audesis mem anke en Egiptia. Esis poka posvivanti. En la Akhaiana rejii qui ne esabis informita pri lo eventonta, multa homi mortabis pro misterioza poluteso. Ico plufortigis la povo e la potenteso di rejo Herakelosis super lua vasali. Balde il invadis e konquestis ipsa la insulo Kretia, populizis ol per sua regnati e plufortigis grande lua rejio per la aquiro di nova vasta e richa teritorio.
............................................................................................................
............................................................................................................
Ioannes Martinakis (Ioannes Martinakis)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire