mardi 30 décembre 2008

LA POVRA SERVISTINO


Olim esis povra servistino qua esis efikanta e neta ; singladie elu balayis la domo e shovis la rezidui aden la strado avan la pordo. Ulamatine, dum laboreskar, elu trovis letro surtere ; pro ke elu ne savis lektar, elu depozis lua balayilo en irga angulo ed adportis la letro a lua mastri : lo esis invito sendita da magiala nani, qui pregis elu divenor baptomatro di un de lia filii. Elu ne savis quon rezolvar ; fine, pos multa hezitado, pro ke on dicabis ad el ke esas danjeroza refuzar, elu aceptis.Tri nani venis querar elu e duktis el a kaverno en monto, ube li rezidis. Omno ibe esis mikrega, ma tante jolia e miniona ke lo esis super omna deskripto. La parturinta muliero esis en lito ek ebenligno inkrustita per perli, kun kovrilo brodita per oro ; la bersilo dil infanteto esis ek ivoro e lua balnokuvo ek masiva oro. Pos la bapto-ceremonio, la servistino volis senfriste retroirar a la habiteyo di lua mastri, ma la nani pregis elu insiste restar dum tri dii kun li. Elu pasis ita dii en joyo e festo, nam ica mikra enti aceptis el maxim kordiale ed afable.Pos tri dii, pro ke el volis absolute retroirar, li plenigis lua poshi per oro e duktis el til la ekireyo di lia subtera loko. Arivante che lua mastri elu ristartis lua kustumala laboro e riprenis elua balayilo en la angulo ipsa ube el lasabis ol. Ma ekiris la domo stranjeri, qui demandis ad el qua el esas e to quon el volas. Elu saveskis lore, ke elu ne restabis dum tri dii - quale el kredis lo - ma dum sep tota yari che la nani, e ke dum ita tempo mortis lua mastri.

(Segun rakonto di le Grimm)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire