jeudi 21 juin 2012

STARGATE - PORDO DIL STELI - PORDO DIL TEMPI

La plu multa homi konocas la nomo dil serio famoza STARGATE (La Pordo dil steli), nome ol aludas ulaspeca misterioza pordo qua posibligas transirar ad altra universi ed ad altra galaxii sen entraprezar danjerozega e neposibla voyajo per vehilo funcionanta ye viteso inferiora ad olta di la lumo. La heroi di ta serio travivas nekredebla eventi en diversa planeti, mondi ed universi. Kad ico esas nur cienco-fiktivajo ed utopiajo ? Un de mea amiki, qua esas framasono e savas tre multa kozi, dicis a me recente ke tala pordi existas reale surtere, e, ke un de oli esas en Irak (to quo esus un de la motivi por la Usani invadar ita desfortunoza lando). Ma, versimile, til nun nulu esis kapabla utiligar ita pordi.
Nihilominus* existus forsan mem plu interesiva posibleso (ico esas mea propra supozo), nome ke esez pordi dil tempo, t.e. pordi simila a STARGATE, ma qui posibligus transirar ad altra tempi. Ico ne esas plu utopiatra kam la pordo dil steli, nome, quankam til nun la ciencisti ne opinionas ke esas realigebla voyaji tra la tempo (retroe ed adavane), on raportas kelkafoye stranja fakti ed historii.
En 1925, yuna studento Franca en Paris, qua promenis en la gardeni di la palaco Luxembourg, invitesis da afabla evoza viro vizitar lu e lua familio en proxima quartero di Paris. La yunulo aceptis. Ibe la homi pleis diversa muzik-instrumenti e la studento pasis tre agrebla instanti. Nur un kozo esis stranja, nome la homi vestizesis segun modo tre anciena ed oldacha. Ma pro ke lu esis polita il dicis nulo. Kande ica vesper-kunveno finabis e ke lu esis retrovenanta adheme, il konstatis ke il obliviabis la klefo di sua apartamento che lua hosto. Il retroiris a la domo di ca laste dicita e, subite, il ne plu rikonocis ol. Vicee la domo esis preske ruinajo, e nulu apertis a lu la pordo kande il sonigis la klosho e lu ne plus povis enirar. Pro desespero il avertis la policani ed on dicis a lu ke ica domo esas abandonita depos plura yardeki e ke la anciena proprietanti esas mortinta depos longa tempo. Ma pro kompato a la studento e kuriozeso, li forsis la pordo e...li trovis la klefo dil apartamento dil yunulo. Tote rustigita. E, pos serchado, evidenteskis ke la personi pri qui la yuna viro parolis, vivabis vere ye aproxime 1845, ma li esis mortinta depos longa tempo. Ica afero, lore, divenis sensaciona informo, komentita en la tota mondo. La famoza ciencisto Einstein interesesis pri ol ed asertis ke ca yunulo mispazis sur eskalero dil tempo. Ma ico ne explikis multe ca fakto, qua restis misterio...
Mem plu stranja historio raportesas da kronikisti : dum la tempo dil Imperio Romana lor imperiestro Nero, stranjero ofris al imperiestro gobleto, olqua facesis ek materio simila a vitro, ma multe plu flexebla e qua ne povis ruptesar. La imperiestro tormentigis lu e la nekonocato, ante mortigesar, konfesis ke il venas de tre fora tempo en la futuro kande la Imperio Romana ne plus existos depos longa tempo. Notinde, ke, recente, Franca ciencoza exploranti sucesis krear tala matiero, olqua kelka yari pos nun, segun versimileso, esos tre difuzita.
Se vere tala pordi tempala existas, forsan oli utiliges(i)(o)s plurafoye en la Antiqua Epoko. Ico povus explikar la astoniva savi quin anciena civilizuri posedis. On trovas eki, posible, pri co en le "Veda" (sakra skriburi di India) ube deskriptesas armi qui similesas la kapableso di atomal bombi. En antiqua Egiptia esas anke stranjaji koncernanta la piramidi ed on trovis anke "artefact"-i qui tre similesas moderna avioni.
Forsan, homi dil futuro, esas ja inter ni. Forsan li utiligis pordi dil tempi, forsan ne. Omnakaze, on povas revar, e, la pordi dil tempi nule esas plu absurda kam la pordi dil steli. La mastri dil tempo modifikis, posible, plurafoye la historio di la homaro...

1 commentaire: