dimanche 22 janvier 2012

LINGUI E RELIGIISempre me remarkis ke la lingui e la religii havas multo komuna e, ke, versimile lo ne esas hazarde se la Ekleziani esas la maxim savoza uzanti di la lingui ed anke granda tradukisti (pro profesionala neceseso). Precipue la sacerdoti esas remarkinda skriptisti en nia artificala idiomi, nome la interlingui e la religii (precipue monoteista) havas multo komuna.


Ico tre probable, nule esas hazardo, nam quale la monoteista religii, nia lingui internaciona volas esar universala e difuzesar a la tota mondo. E quale la interlingui la monoteista religii havas gramatiko (doktrino) nekonocata che la naturala religii (shamanismo, paganismo, hinduismo). Anke la monoteista religii (quale la interlingui) cherpas multo de lia doktrini de la preirinta religii (gramatiko e vorti) dum probar igar ita elementi plu bona. Forsan, per esar audacoza on povus dicar ke Esperanto reprezentas la Hebrea religio (lua patro esis ya Hebreo), Ido reprezentus la Kristanismo (lua patro de Beaufront esis fervoroza Kristano) ed Interlingua reprezentus la...Islamo. Ma, me dubitas kad ico esas tote justa, nam me ne kredas ke la fondinti di Interlingua esis Mohamedani (o lore vere celite), ed Interlingua ne semblas aparte prosperar en la landi di islamana religio. Forsan, lore, on povus aludar la Buddhismo, qua anke esas artificala idiomo religial, ma til nun onu ne savas kad esas multa adepti di Interlingua interesata pri la Buddhismo. Diferante kelka eminenta adepti di Ido esis fervoroza Buddhisti ed ita religio ankore reprezentesas en nia rangi e povus ibe riviveskar.


Ica omno pensigas da me, ke religio povus tote bone esar la kadro en qua nia Linguo Internaciona povus prosperar. Certe, la ja establisita granda religii ne interesesas pri olu pro ke li ja havas lia sakra idiomi. E.g. kande, olim, me propozis la Linguo Internaciona a Buddhisti, li replikis a me ke la sakra linguo dil Buddhismo quan li volas difuzar esas la Tibetana. Ico esas utopiatra, nam la Tibetana klasika dil Santa Libri Tibetana esas apene lernebla dal Ocidentani, kontre ke la Linguo Internaciona di la Delegitaro povus bone lernesar ed uzesar, ma mea propozo refuzesis kun granda desprizo.


Do, la solvo esus krear propra religiala sekto koaktanta lua adepti (od adminime konsilante a li tre forte) lernar la L.I. La Idisti a qui me parolis pri co, nule esis entuziasmoza pro ke la sekti havas mala reputeso. Tamen, me perceptas nur ita solvo per mea ment-okuli. Forsan uladie, lo necesa facesos, tante plu ke la Buddhismo (me pensas pri sekto Buddhista) esas tre tolerema religio ed aceptas la praktiko di altra religio (quale certena landi o regioni aceptas la bilinguismo). Do, sekto Buddhista propagante nia idiomo povus esar bazo solida por nia movado e prokurar a ni la adepti, quin ni nun indijas kruele...
===============================================================Posted by Picasa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire